menu
JPLC - Jan Pulles Leather Company

Passion
For
Leather

Contact

Jan Pulles Leather Company
Industrieweg 34
5145 PV Waalwijk
Netherlands

T +31 416 336 486
F +31 416 342 325
E info@jplcbrands.com

Privacy Policy

Algemeen:

Jan Pulles Leather Company respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jan Pulles Leather Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het gebruik van uw gegevens voor overige zaken, zullen wij deze echter alleen gebruiken met uw toestemming.
Jan Pulles Leather Company gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten de leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij Jan Pulles Leather Company zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven en wordt uw e-mailadres hier niet meer voor verleent.
• Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
• Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.
• Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.
• Van onze van zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Jan Pulles Leather Company gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw orders correct af te handelen.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Jan Pulles Leather Company, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens, deze wilt inzien of als u deze wilt wijzigen. Zolang u een account heeft, blijven uw persoonsgegeven bewaard. U kunt ons verzoeken om uw account te verwijderen.

 

Bedrijfsgegevens:
Jan Pulles Leather Company
Industrieweg 34
5145PV Waalwijk
E-mailadres: info@jplcbrands.com
KvK-nummer: 18113857
Btw-identificatienummer: NL077163618B01

Actualiteit:
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Jan Pulles Leather Company met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jan Pulles Leather Company verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Jan Pulles Leather Company worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Jan Pulles Leather Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Jan Pulles Leather Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Jan Pulles Leather Company opgenomen informatie,
Hoewel Jan Pulles Leather Company alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Jan Pulles Leather Company niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Jan Pulles Leather Company worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Jan Pulles Leather Company uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Jan Pulles Leather Company wordt onderhouden wordt afgewezen.

Copyrights

© Copyright Jan Pulles Leather Company 2018.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site en onderliggende pagina‘s aantreft bij Jan Pulles Leather Company.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan niet-consument

Jan Pulles Leather Company, gevestigd en kantoorhoudend te Waalwijk, Industrieweg 34

Artikel 1: Definities
 Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 Consument: een Koper niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep.
 Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten.
 Leverancier: de gebruiker van deze Algemene voorwaarden, Jan Pulles Leather Company (Kamer van Koophandel nummer: 18113857)
 Niet-consument: een Koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot koop en verkoop gesloten tussen Leverancier en Koper met betrekking tot het Product en iedere hiermee verband houdende nadere overeenkomst, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een Order. Overeenkomsten kunnen door tussenkomst van een agent van de Leverancier worden gesloten.
 Product: de door Jan Pulles Leather Company aangeboden lederwaren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere (aanbieding tot) levering, (aanbieding tot) uitvoering van werken en tevens voor elke door Leverancier gesloten Overeenkomst tussen Leverancier en Koper alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanbieding tot) levering, (aanbieding tot) uitvoering van werken en op alle afgesloten Overeenkomsten alsmede aanbiedingen en offertes van Leverancier. De Leverancier wijst uitdrukkelijk de door de Koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
2.4 Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bedoelingen van partijen.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gele of een gedeelte van de Overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk worden gedaan, binden Leverancier niet of gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Aanbiedingen gedaan door Leverancier zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten of administratiekosten.
3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn naar beste kunnen opgesteld, doch zijn niet bindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een order door de Koper. Indien mondeling of per e-mail een order wordt geplaatst door Koper dan komt de Overeenkomst tot stand na bevestiging door de Leverancier.
3.4 Bij een Overeenkomst betrekking hebbende op meerdere Producten bestaat voor de Leverancier geen verplichting tot levering van een gedeelte van de Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de overeengekomen prijs, noch gelden de voorwaarden en prijzen automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Levering
4.1 Leveringen en overgang van risico vinden plaats door overdracht van de Producten aan de beroepsvervoerder. In het geval de producten door de Koper worden afgehaald of door de Leverancier worden bezorgd, vindt de levering plaats op het vestigingsadres van de Leverancier.
4.2 De kosten voor vervoer zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 De Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4.4 Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de Levering, dan is de Koper ter eerste zonder nadere ingebrekestelling in verzuim ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen en ten tweede zullen de Producten vanaf de overeengekomen leverdatum voor rekening en risico van Koper worden gehouden door Leverancier. Kosten ontstaan na de overeengekomen leverdatum, zoals kosten voor opslag van de Producten en rente komen voor rekening van de Koper.
4.5 In het geval als omschreven in artikel 4.4 is Leverancier bevoegd om de gekochte doch niet afgenomen Producten voor de volledige verkoopprijs en met toepassing van artikel 14.1 te factureren. Indien Leverancier er voor kiest om enkel een factuur te verzenden voor een annuleringsfee ten bedrag van tenminste 50% van het factuurbedrag, dan betekent dit dat de Leverancier gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst. Voor de factuur inzake de annuleringsfee geldt eveneens hetgeen is bepaald in artikel 13 en 14.

Artikel 5: Levertijd
5.1 Door Leverancier opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2 Na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn/- datum zonder dat levering heeft plaatsgevonden, als gevolg van omstandigheden die aan de zijde van de Leverancier liggen en door Leverancier als zodanig mondeling kenbaar zijn gemaakt aan Koper, treedt automatisch een verlenging van de leveringstermijn van 4 weken in werking.
5.3 Overschrijving of wijziging van de overeengekomen leveringstermijn/- datum als gevolg van omstandigheden gelegen aan de zijde van de Leverancier, geeft Koper niet het recht om de alsnog geleverde producten te weigeren of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een latere of gewijzigde leveringstermijn/- datum dan overeengekomen.
5.4 De door Leverancier opgegeven levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6: Deelleveringen
Het is de Leverancier toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde meer heeft. Indien Producten in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Leverancier dan wel door haar agent een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts getoond of verstrekt te zijn bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: Ontbinding van de Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Leverancier en een Koper kan onmiddellijk ontbonden worden indien:
 Na het sluiten van de Overeenkomst zijn aan de Leverancier omstandigheden ter kennis gekomen die Leverancier goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichting zal voldoen.
 Indien Leverancier de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie
In genoemde gevallen is Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier schadevergoeding te vorderen als vermeld in punt 4.5.
8.2 Indien Leverancier schriftelijk aan Koper heeft laten weten dat Leverancier wegens door Leverancier gespecificeerde redenen niet kan of niet wil voldoen aan de nadere eisen die Koper aan de Overeenkomst stelt, dan is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Leverancier zich bij uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel der mate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Garantie
9.1 Leverancier garandeert dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
9.2 De garantie is beperkt tot aannemelijke klachten zoals het door onmacht kapot of beschadigd zijn van het product. De klacht c.q. garantie zal per geval worden getoetst en opgelost.
9.3 Indien het Product een ontwerp-, materiaal of fabricagefout vertoont welke binnen de garantie valt zoals omschreven in dit artikel heeft de Koper recht op herstel van het Product.
9.4 Leverancier kan ervoor kiezen om het Product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het Product blijvend onmogelijk is.
9.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
9.6 Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het niet zorgvuldig omgaan en behandelen van het Product. Daar het een fragiel Product betreft is dit een must.
9.7 Indien garantie een Product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende product voor dat product wordt gegeven. Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten in Producten of schade ontstaan door Producten geproduceerd door een derde.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Leverancier geleverde Producten blijven het eigendom van Leverancier totdat de Koper alle overeengekomen verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
10.2 Door Leverancier geleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.
10.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leverancier dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Leverancier zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte stellen.
10.6 De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11: Gebreken – klachttermijnen
11.1 De koper dient de gekochte Producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
 Of de juiste Producten zijn geleverd;
 Of de afgeleverde Producten wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
 Of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier te melden op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en/of herstel en/of vervanging.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Leverancier op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en/of herstel en/of vervanging.
11.4 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
11.5 Bij gerechtvaardigde klachten – zulks ter beoordeling van Leverancier – heeft Leverancier de keuze de producten te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen 30 dagen na ontvangst der retourzending. Retourzending geschiedt op kosten van de Koper.
11.6 Koper kan ingeval van niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier.
11.7 Ook indien de Koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan.
11.8 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd.

Artikel 12: Prijs / Prijsverhoging
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de door Leverancier afgegeven prijzen:
 In de valuta Euro;
 Exclusief BTW;
 Op basis van Leverancier gehanteerde minimum hoeveelheden.
12.2 Indien Leverancier met de Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
12.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Betaling
13.1 De uiterste betaling van de factuur is binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij met de Koper anders is overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
13.2 Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de verschuldigde bedragen niet als betaald blijken uit de administratie van Leverancier.
13.3 Wanneer een Koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan 4% per maand, of 2% boven de wettelijke handelsrente per maand welk van beide hoger is, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
13.4 Indien Koper in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In dat geval is Leverancier gerechtigd annuleringskosten als vermeld in punt 4.5 te berekenen aan Koper.
13.5 In het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zullen de vorderingen van de Leverancier en de verplichtingen van de Koper jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
13.7 Door de Koper gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste plaats van elke verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Incasso en kosten
14.1 Wanneer de Koper niet binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn aan zijn verplichten jegens Leverancier heeft voldaan en de Leverancier tot incasso overgaat, dan komen naast de (vertragings)rente als bepaald in 13.3 ook alle door Leverancier te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten tot inning en verhaal van haar vordering, kosten voor rechtsbijstand daaronder inbegrepen, voor rekening van de Koper. Die kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag, alsmede de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
14.2 Indien Leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
14.3 Leverancier is te allen tijde bevoegd haar vordering op Koper te verkopen en te leveren aan een derde partij.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Leverancier is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden;
 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of haar ondergeschikten;
 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Leverancier in een onderhavig geval te verstrekken en daadwerkelijk uitbetaalde uitkering;
 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van het betreffende Product.
15.2 Onverminderd de garantiebepalingen als omschreven n deze Algemene Voorwaarden sluit de Leverancier uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de Koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade (dus ook gevolgschade of bedrijfsschade) behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Leverancier of diens leidinggevend personeel. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een door haar ingeschakelde derde.

Artikel 16: Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Leverancier, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen in het bedrijf van de Leverancier van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van Leverancier, alsmede stagnatie in het vervoer van Producten met door Leverancier gekozen transportmiddelen daaronder begrepen.
16.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.3 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het eerste reeds afgeleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
16.4 Overmacht door welke de aflevering van de Producten vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat Leverancier van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van Leverancier jegens Koper dan ook.

Artikel 17: Intellectuele Eigendomsrechten
17.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Leverancier verkochte Producten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten etc. berusten volledig bij de leverancier, al dan niet op basis van een licentieovereenkomst met een de rechthebbende. Dit betekent dat zonder uitdrukkelijk toestemming van Leverancier of rechthebbende niemand zal zijn toegestaan om enig gebruik te maken, in welke vorm dan ook, van de door Leverancier of rechthebbende bedachte en/of gecreëerde ideeën, visies, ontwerpen, gebruikte promotiematerialen en voortbrengselen.
17.2 In geval van een vordering van een derde of een inbreuk door een derde inzake enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht op Producten, is Koper verplicht om Leverancier binnen 48 uur na kennisneming hierover schriftelijk en/of per e-mailbericht te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en/of medewerking te verlenen die voor het voeren van een verweer, een inbreukactie en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
17.3 Koper is niet gerechtigd om Producten aan te passen of te wijzigen.
17.4 Bij overtreding van dit artikel is Koper een direct opeisbare verschuldigd van Euro 5.000,- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18: Geschillenbeslechting
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Leverancier het recht Koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19: Toepasselijk recht
Op elke Overeenkomst gesloten tussen Leverancier en Koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
De Leverancier is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.